Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w województwie mazowieckim

piątek, 11 grudnia 2015

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych ogłosiła konkurs nr RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 w ramach osi priorytetowej 8 Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.


Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 21 059 714,00

Termin naboru projektów: 31 grudnia 2015 r. – 18 stycznia 2016 r.

Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.


Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, należących do grup defaworyzowanych, poprzez:

  1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe).
  2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.
  3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o odfinansowanie

O dofinansowanie moga ubiegać sie wszystkie podmioty poza wymieuonymi poniżej.  

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Grupa docelowa
Projekty, w których wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo , w wieku 30 lat i więcej należących co najmniej do jednej z poszczególnych grup :
  • Osoby powyżej 50 roku życia
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Kobiety
  • Osoby z niepełnosprawnościami


Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc do nas wiadomość e-mail na adres: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !