Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,11.1 RPO Warmińsko-Mazurskiego

czwartek, 15 października 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 27.11.2020 r. do 18.12.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 5 000 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na następujące typy projektu:

TYP 1:

1. Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 • Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
  • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
  • poradnictwa, wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
  • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
 • Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:
  • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • poradnictwa,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • staży,
  • praktyk zawodowych,
  • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  • kursy i szkolenia zawodowe.
 • Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
  • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
  • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).
 • Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
  • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
  • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

TYP 2:

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach.

W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja dwóch typów wsparcia w ramach jednego projektu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się (TYP 1 i TYP 2):

 • Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

 • Uczestnicy projektu − osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym:
 • mieszkające poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku - TYP 1,
 • mieszkające poza MOF Ełku - TYP 2.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem). Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również zamieszkiwać poza terenem MOF Olsztyna i MOF Ełku (TYP 1) oraz MOF Ełku (TYP 2).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl