Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Adaptacja pracowników do zmian przedmiotem naboru wniosków na Podlasiu

wtorek, 22 grudnia 2015

Uprzejmie informujemy, że od 11 stycznia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/15, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 

Termin naboru wniosków: 11 stycznia 2016 r. – 26 stycznia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 4 800 000,00 zł

Wkład własny: 5 % wartości projektu.

 

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, wspierających przedsiębiorców i pracowników wspomagając proces zmiany  
oraz wsparcie osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także w zakresie co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże, praktyki zawodowe;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • dodatek relokacyjny;
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczo – szkoleniowym.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą  
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
 • pracownicy zwolnieni, przewidziani do zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem  
  do projektu, 
 • osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.Szczególowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość e-mail na adres biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !