Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe - RPO dla Województwa Łódzkiego

poniedziałek, 27 maja 2019

Możliwość aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego - Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 28.06.2019 do 15.07.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 43 196 611,77 zł
 • Planowany wkład własny: 10%

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:
  • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych
  • doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli
  • wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b
  • modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowaniae) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:
  • przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu
  • wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 bCentrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
 • Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące:
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu.
 • Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. Realizacja 5 typu projektu zakłada realizację dualnego systemu kształcenia w formach szkolnych.W przypadku realizacji projektu obejmującego 5 typ projektu działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów nie będzie możliwe.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

 • Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:
  • uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub placówek2 systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) (Typ projektu:1, 3, 4, 5)
  • nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (Typ projektu:1, 3, 4, 5)
  • publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy ) (Typ projektu:1, 3, 4,5)
  • instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego4 publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) (Typ projektu:1, 3, 4, 5)
  • osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (Typ projektu: 3)

Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!