Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

9.1.1 RPO Łódzkie - OŚ PRIORYTETOWA IX -programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem na terenie Województwa Łódzkiego

piątek, 01 lutego 2019

Zapraszamy wnioskodawców do aplikowania na konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 organizowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego dla OSI PRIORYTETOWEJ IX - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE DZIAŁANIE IX.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PODDZIAŁANIE IX.1.1 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
INFORMACJE OGÓLNE


Termin składania wniosków: 28 lutego 2019 r. – 08 marca 2019 r.
 • II runda od 3 czerwca 2019 r. godz. 00:00 do 14 czerwca 2019 r.
 • III runda od 9 września 2019 r. godz. 00:00 do 20 września 2019r.
 • IV runda od 16 grudnia 2019r. godz. 00:00 do 23 grudnia 2019r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 40 210 119,00 zł zł w tym:
 • I runda 8 188 309 PLN,
 • II runda 7 000 000 PLN,
 • III runda 18 021 810 PLN,
 • IV runda 7 000 000 PLN.
Wkład własny: 5% wartości projektu dla podmiotów ekonomii społecznej i 10 % dla pozostałych podmiotów.

Przedmiot Konkursu:

 • Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
  • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna
  • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia
  • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny
 • Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Do kogo kierowane? 

Grupę docelową stanowią:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? 

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • Przedsiębiorcy

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy pod nr. telefonu: 533 300 225.

Zapraszamy do współpracy !