Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

8.2.1 RPO Łódzkie OSI PRIORYTETOWEJ VII ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE VIII.2 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA PODDZIAŁANIE VIII.2.1 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA

piątek, 08 lutego 2019

Zapraszamy wnioskodawców do aplikowania na konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego OSI PRIORYTETOWEJ VII ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE VIII.2 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA PODDZIAŁANIE VIII.2.1 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA

INFORMACJE OGÓLNE:

Termin składania wniosków: 28 lutego 2019 r. – 15 marca 2019 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 55 612 000,00 zł w tym:

 • I runda 27 335 435,00 zł
 • II runda 9 567 402,00 zł ( realizacja na obszarze rewitalizacji)
 • III runda 22 323 939,00 zł

Wkład własny: 10,00% wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

a. instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia,

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • identyfikacja potrzeb,

b. instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego, 

  • staże,
  • praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie,

DO KOGO KIEROWANE?:

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety - osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem)\

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINNSOWANIE?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy pod nr. telefonu: 533 300 225

Zapraszamy do współpracy !