Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze, RPO Pomorskiego

piątek, 12 kwietnia 2019

Szansa na uzyskanie dofinansowania dla pracowników MŚP z terenów obszaru województwa Pomorskiego

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze, RPO Pomorskiego


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 15.05.2019 do 28.06.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 45 074 485 PLN
 • Planowany wkład własny: 15%

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.
 • Wybrani operatorzy dystrybuować będą środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how w odpowiedzi na popyt zgłoszony przez przedsiębiorstwa.
 • Liczba przedsiębiorstw, którym w ramach pojedynczego projektu grantowego, udzielono wsparcie w postaci specjalistycznej usługi doradczej, nie może być mniejsza niż 150.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:
  • przedsiębiorców,
  • Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.


GRUPA DOCELOWA:

 • Pracownicy MŚP.Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!