Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

1.2.1 PO WER Rzeszów OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PODDZIAŁANIE 1.2.1. WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

piątek, 22 lutego 2019

Informujemy o możliwości aplikowania na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19 organizowanymprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Oś priorytetowa I Osoby Młode na rynku pracy  Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJE OGÓLNE:
 • Termin składania wniosków: 01 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r.
 • Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 45 620 120,00 zł
 • Wkład własny: 5% wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez:

1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

a. identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a. kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji

b. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

b. wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia

4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

a. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze.

b. wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu

5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami

6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia, a także wsparcie pomostowe.

GRUPA DOCELOWA:

 • Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat:
 1.  
  1. Pozostające bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET).
  2. Jednocześnie biorąc pod uwagę ograniczenia wskazane w Planie Działania w części dotyczącej kryterium dostępu nr 1 – należy wziąć pod uwagę, że osobami pozostającymi bez pracy mogą być wyłącznie osoby bierne zawodowo.
  3. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.
 • Z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych. z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.13
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE: 

Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
 • Publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Agencje zatrudnienia
 • Instytucje szkoleniowe
 • Instytucje dialogu społecznego
 • Instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy pod nr. telefonu: 533 300 225

Zapraszamy do współpracy !