Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

10.2.1 RPO Województwo Świętokrzyskie -OŚ PRIORYTETOWA 10 „OTWARTY RYNEK PRACY” DZIAŁANIE 10.2 DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA PODDZIAŁANIE 10.2.1 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA

środa, 27 lutego 2019

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA NA KONKURS 10.2.1 ORGANIZOWANY PRZEZ  WUP W KIELCACH - OŚ PRIORYTETOWA 10 „OTWARTY RYNEK PRACY”. DZIAŁANIE 10.2 DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA . PODDZIAŁANIE 10.2.1 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA.

INFORMACJE OGÓLNE

  • Planowany termin składania wniosków: od 29.03.2019 do 10.04.2019
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 9 377 000,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 5%

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie.

2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia :

a. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;

b. staże/praktyki zawodowe;

c. szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej;

d. subsydiowanie zatrudnienia;

e. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

3. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami

4. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.

Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia


PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

W ramach Poddziałania 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)” o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  1. Lokalne Grupy Działania,
  2. Powiatowe Urzędy Pracy / Miejski Urząd Pracy
  3. Podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej.


GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia), w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy, w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30. urodzin), wyłącznie długotrwale bezrobotne.

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy pod nr. telefonu: 533 300 225

Zapraszamy do współpracy !