Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozwój przedsiębiorczości, 10.4.1 RPO Świętokrzyskiego!

środa, 10 marca 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 06.04.2021 r. do 16.04.2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 3 807 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów możliwych do realizacji w ramach naboru:

 • Wsparcie szkoleniowe (indywidualne lub grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług. Wsparcie to nie będzie mogło być realizowane samodzielnie, lecz jako uzupełnienie wsparcia finansowego.
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. wsparcie finansowe wraz ze wsparciem pomostowym.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.

 • Lokalne Grupy Działania,
 • podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,
 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 • posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • zamierzają założyć działalność komorniczą.

Należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki,
 • osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że ich liczba w projekcie nie przekroczy 20% oraz, że udzielone wsparcie ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl