Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia dla województwa Śląskiego.

środa, 03 kwiecień 2019

Kolejna szansa na uzyskanie dofinansowanie poprzez aplikowanie na konkurs dla województwa Śląskiego - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju

Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 2019-04-30 [00:00:00] do 2019-05-30 [12:00:00]
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
    • konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-066/19 - 29 524 883,95 PLN
    • konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-067/19 - 5 076 845,93 PLN
  • Planowany wkład własny: 5%

PRZEDMIOT KONKURSU:

  • W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:
  • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
    • identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
    • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
  • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
    • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
  • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:
    • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
  • i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
  • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia.
  • Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług:
    • Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

  • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
    • agencje zatrudnienia;
    • instytucje szkoleniowe;
    • instytucje dialogu społecznego;
    • instytucje partnerstwa lokalnego;
    • Lokalne Grupy Działania.


GRUPA DOCELOWA:

  • Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
    • osoby w wieku 50 lat i więcej;
    • kobiety;
    • osoby z niepełnosprawnościami;
    • osoby długotrwale bezrobotne;
    • osoby o niskich kwalifikacjach.
  • Pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
    • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;
    • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
    • osoby ubogie pracujące;
    • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
    • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.


Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!